REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STAMPA

Drogi Kliencie!

Bardzo nami miło, że zdecydowałeś się zrobić zakupy w Naszym Sklepie.

Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują Ciebie i Nas podczas robienia zakupów.

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z Nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.

 

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Informacje dotyczące produktów
 4. Procedura zamawiania i zawarcie umowy sprzedaży
 5. Usługi świadczone drogę elektroniczną
 6. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną
 7. Usługa Newsletter
 8. Płatności
 9. Koszt, terminy i sposoby dostawy
 10. Odstąpienie od umowy
 11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (b2b)
 12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach konsumenta
 13. Reklamacje
 14. Dane osobowe
 15. Prawa autorskie
 16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 17. Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA
ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENT
ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA
ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

§ 1.
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Stampa, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe warunki składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży zawieranych między Klientem, a Sprzedawcą oraz innych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, opisy Produktów i usług, warunki dostawy, warunki techniczne korzystania z Produktów, zasady reklamacji, warunki prawa do odstąpienia, zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze składaniem Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 3. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Właścicielem Sklepu internetowego jest Wioletta Kubik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Stampa Wioletta Kubik, posiadająca nr NIP: 817-147-00-18, adres: ul. Władysława Łokietka 6, 39-300 Mielec.
 5. Z właścicielem Sklepu internetowego Klient może skontaktować się mailowo, pod adresem: biuro@stampa.mielec.pl lub telefoniczne, pod nr telefonu: +48  794 433 269.
 6. Właściciel Sklepu internetowego jest jednocześnie administratorem danych osobowych, przetwarzanych w sklepie internetowym Stampa. Szczegółowe zasady dotyczącego przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w § 14 niniejszego Regulaminu oraz w Polityce prywatności i Polityce cookies.

§ 2.
Definicje

 1. Niektóre słowa użyte w niniejszym Regulaminie mają szczególne znaczenie. Sprzedawca zaleca zapoznanie się  z poniższymi definicjami, żeby wiedzieć do czego się odnoszą:
 • Dostawa Zamówienia – dostarczenie przez przewoźnika zamówionych Produktów do Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik;
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej https://stampa.mielec.pl/kontakt/ umożliwiający wysłanie wiadomości do Sprzedawcy;
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej https://stampa.mielec.pl/moje-konto/  umożliwiający utworzenie Konta;
 • Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej https://stampa.mielec.pl/zamowienie/ umożliwiający złożenie Zamówienia;
 • Formularz reklamacji – formularz umożliwiający złożenie reklamacji dostępny na stronie internetowej https://stampa.mielec.pl/formularz-reklamacji oraz jako załącznik do niniejszego Regulaminu;
 • Formularz odstąpienia od umowy – formularz umożliwiający odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej https://stampa.mielec.pl/formularz-odstapienia-od-umowy oraz jako załącznik do niniejszego Regulaminu;
 • Klient/ Usługobiorca – osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu lub zawierająca Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
 • Konsument – osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (np. kupująca Produkt w Sklepie), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
 • Umowa sprzedaży – umowa, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu i wydać mu Produkt, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;
 • Produkt – produkty fizyczne, Produkty personalizowane zakupione lub dostępne w Sklepie rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 • Produkt personalizowany – to produkt wykonany na specjalne Zamówienie Klienta lub Produkt, który zostaje zmodyfikowany na wyraźne życzenie Klienta;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (np. kupująca Produkt w Sklepie), bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Realizacja Zamówienia – przygotowanie przez Sprzedawcę Zamówienia do wysyłki i przekazanie go przewoźnikowi lub do odbioru osobistego;
 • Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie www.stampa.mielec.pl oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów, prowadzony przez Sprzedawcę;
 • Sprzedawca lub Usługodawca – przedsiębiorca, którego dane określone zostały w § 1. ust. 4 niniejszego Regulaminu;
 • Zamówienie – czynność faktyczna, polegająca na wyborze Produktu przez Klienta, złożeniu oświadczenia woli, wyrażającego chęć zakupu za wskazaną cenę i potwierdzenia zakupu poprzez zapłatę ceny;
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2022poz. 2581 ze zm.), dalej jako Ustawa o prawach konsumenta;
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 344) dalej jako ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1781 ze zm.) dalej jako ustawa o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t. j. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny;
 • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§ 3.
Informacje dotyczące Produktów

 1. Sklep www.stampa.mielec.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. W Sklepie www.stampa.mielec.pl dostępne są produkty każdorazowo przedstawione w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu. Mogą to być produkty fizyczne lub Personalizowane, co każdorazowo wskazane jest w opisie danego Produktu.
 4. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.
 5. Sklep oferuje również Produkty spersonalizowane, wytwarzane według specyfikacji Klienta, z zastrzeżeniem, że minimalna ilość zamówienia Produktów personalizowanych wynosi 6 sztuk.
 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 8. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

§ 4.
Procedura zamawiania i zawarcie umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia;

b) kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) pokazany wraz z ceną i opisem Produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego a następnie należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu;
c) dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zamówienie” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie;
d) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
e) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia ( imię i nazwisko, adres e-mail, a także numer telefonu, jeżeli Klient zamierza skorzystać z konsultacji telefonicznej ) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
f) jeżeli Klient chce  otrzymać fakturę powinien podać dane do faktury;
g) jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu personalizowanego powinien wskazać w Formularzu zamówienia w polu „Uwagi do zamówienia” dane do personalizacji lub przesłać własny plik graficzny do umieszczenia na zamówionym Produkcie na adres email: biuro@stampa.mielec.pl;
h) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego treść;
i) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
j) Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada, klikając w koszyku opcję „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego cena odpowiednio ulegnie modyfikacji;
k) przeliczyć koszty koszyka a następnie wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

2. Podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zrealizowania Zamówienia.

3. Klient zobowiązany jest do przesłania dokładnego, poprawnego tekstu jaki ma znaleźć się na produktach. Sprzedawca nie wprowadza zmian w tekstach, danych zawartych w Formularzu zamówienia oraz danych przesłanych drogą mailową przez Klienta. Za poprawność spersonalizowanych tekstów przesłanych przez Klienta odpowiedzialność ponosi Klient. Sprzedawca nie odpowiada za jakość pliku graficznego dostarczonego przez Klienta. Sprzedawca nie jest zobowiązany do oceny poprawności przekazanych przez Klienta tekstów i danych oraz korygowania w nich ewentualnych błędów.

4. Klient korzystając z Formularza Zamówienia może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki w polu „Uwagi do Zamówienia”.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.

6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków Klient otrzyma na podany adres  e-mail potwierdzenie otrzymania Zamówienia – z chwilą otrzymania wiadomości mailowej umowa uważana jest za zawartą.

9. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia – w tym projekt zamówionego Produktu personalizowanego;
b) Formularz odstąpienia od umowy;
c) niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

10. W przypadku Produktu personalizowanego Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania Zamówienia następnego Dnia roboczego po dniu, w którym złożył Zamówienie.

11. Po otrzymaniu projektu Produktu personalizowanego należy go zaakceptować albo zgłosić poprawki i uwagi w terminie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania Zamówienia.

12. W przypadku poprawek, projekt po zmianach wysyłany jest ponownie a Klient zobowiązany jest do jego ostatecznej akceptacji (Uprasza się Klientów o bardzo dokładne sprawdzanie poprawności danych i tekstów na projekcie).

13. Wysłane do akceptacji podglądy projektów są zablokowane przed kopiowaniem, modyfikowaniem i samodzielnym drukowaniem.

14. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

15. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 7 do 16 w Dni robocze. Zamówienia złożone w Dni robocze po godz. 14, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia roboczego.

16.

Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 5
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki Newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki Newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w § 7.
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić Formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłany e-mail potwierdzający założenie Konta.
 7. Utworzenie indywidualnego Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie.
 8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Klienta.

§ 6.
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w
sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób
niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
a) urządzenie końcowe umożliwiające korzystanie ze Sklepu (np. komputer, tablet, smartphone), z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową w aktualnej wersji;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) łączoną możliwość zapisu plików Cookies w przeglądarce internetowej (wyłączenie obsługi plików Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z usług, może jednak powodować utrudnienia w działaniu Sklepu);
d) aktywny numer telefonu komórkowego – w przypadku chęci skorzystania z kontaktu telefonicznego;
e) dostęp do programu, umożliwiającego odczytanie plików: .doc lub .docx
3. Dodatkowo, Usługodawca zaleca stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz przeprowadzanie ich okresowych aktualizacji.
4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet i obarczone jest ryzkami charakterystycznymi dla sieci Internet, w szczególności:
a) atakami hackerskimi;
b) zainfekowaniem systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowani
5. Usługodawca zaleca, w celu uniknięcia wyżej wskazanych zagrożeń, oprócz uruchomienia zapory systemowej, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, laptopie lub urządzeniu multimedialnym, z którego korzysta Usługobiorca. Program antywirusowy powinien być aktualizowany na bieżąco – niezwłocznie po ukazaniu się kolejnej aktualizacji.
6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na możliwości przeglądania treści i możliwości składania Zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.stampa.mielec.pl jest zawierana na czas nieokreślony i może być w każdym czasie rozwiązana, bez konieczności zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, poprzez zaprzestanie przeglądania przez Klienta treści zamieszczanych na stronie internetowej www.stampa.mielec.pl .lub zaprzestanie składania Zamówień na Produkty.
8. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. korzystania ze Sklepu z naruszeniem przepisów prawa, dobrych obyczajów lub postanowień Regulaminu, podania Sprzedawcy danych nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistym stanem prawnym lub naruszających prawa osób trzecich, bądź też podejmowania prób naruszenia lub naruszania zabezpieczeń technicznych Sklepu.
9. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wcześniej zrealizowane lub złożone Zamówienia.
11. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
12. W celu usunięcia Konta, Klient może skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
13. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.
14. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§ 7.
Usługa Newsletter

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowej usługi oferowanej za pośrednictwem Sklepu, tj. usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu drogą elektroniczną na wskazany
  przez Klienta adres e-mail informacji handlowych w celach marketingowych
  w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez
  Usługodawcę.
 3. Klient, który chce skorzystać z usługi Newsletter powinien zaznaczyć
  zgodę pod dowolnym Formularzem kontaktowym. Zgoda jest dobrowolna i może
  zostać w każdym czasie cofnięta.

§ 8.
Płatności

1.W Sklepie Klient może dokonać płatności za Produkt w następujących formach:
a) tradycyjnym przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy podane w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia, na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;
b) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/;
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
3. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu. W przypadku faktury będzie ona wystawiana w wersji elektronicznej  i przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W przypadku braku płatności w wyżej wskazanym terminie Sprzedawca wzywa Klienta do zapłaty wyznaczając kolejny termin do zapłaty z zastrzeżeniem, że brak wpłaty w tym terminie daje Sprzedawcy prawo do odstąpienia od umowy lub wystąpienia na drogę sądową.
5. Terminem zapłaty jest dzień zaksięgowania się płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6. Sprzedawca może zmienić ceny Produktów, oferować je nieodpłatnie lub przeprowadzać czasowe promocje lub udzielać rabatów, co nie ma wpływy na Zamówienia złożone wcześniej. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony, a rabaty i promocje nie sumują się.

§ 9
Koszt, terminy i sposoby dostawy

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty Dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów Dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
3. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
a) Przesyłka pocztowa
b) Przesyłka kurierska (DPD I POCZTEX 48)
c) Odbiór osobisty
4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.
5. Na termin dostawy Produktu składa się czas Realizacji Zamówienia oraz czas Dostawy Produktu przez przewoźnika do Klienta.
6. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy z zastrzeżeniem, że czas realizacji Zamówienia Produktów personalizowanych liczony jest od ostatecznej akceptacji projektu Produktu personalizowanego przez Klienta, o której mowa w § 4 ust. 12 oraz po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty dokonanej przez Klienta.
7. Czas realizacji Zamówienia na Produkty wynosi 3 Dni robocze, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.
8. Czas realizacji Zamówienia na Produkty personalizowane wynosi od 3 do 6 Dni roboczych.
9. W przypadku wysłania przez Klienta niekompletnych danych, istotnych w procesie projektowym, realizacja Zamówienia wydłuży się o czas uzyskiwania od Klienta niezbędnych informacji, o czym Klient zostanie poinformowany.
10. Klient zostanie poinformowany o zakończeniu Realizacji Zamówienia i przygotowaniu Produktu do wysyłki na wskazany w formularzu Zamówienia adres e-mail.
11. Czas Dostawy zależy od operatora przesyłek.

§ 10.
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy opisane w niniejszym paragrafie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
2. Jeżeli Klient chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym Sprzedawcę, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Wystarczające dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy będzie wysłanie tego oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Władysława Łokietka 6, 39-300 Mielec.
6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Klient powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).
8. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,  chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w wypadku Umowy sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 11.
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 Dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub Konsumentem na prawach przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta oświadczenia o wypowiedzeniu.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona względem Klientów, niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
8. Odpowiedzialność́ Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta bez względu na jej podstawę̨ prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również̇ za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż̇ do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność́ w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach konsumentów

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną w zakresie:
a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
b) odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową sprzedaży, zgodnie z § 13 Regulaminu,
c) prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 10 Regulaminu.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 13
Reklamacje

Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży
Konsumenci i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili na zasadach uregulowanych w ustawie o Prawach konsumenta (Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży).
2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym pochodzą od Sprzedawcy i są oryginalne. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
3. Produkt jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
4. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produkt tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 – nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
– przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży;
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta (łącznie zwianych Klientem), najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 3 i 4 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę.
7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może żądać jego naprawy bądź wymiany.
8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. W takim przypadku Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 13 ust. 13 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży.
9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży.
10. Koszty napraw lub wymiany Produktu ponosi Sprzedawca.
11. Klient jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
12. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową sprzedaży;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową sprzedaży;
d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
15. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest nieistotny.
16. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
17. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Produktu na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Reklamacje odnoszące się zarówno do Produktów, jak i funkcjonowania Sklepu, powinny zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady lub usterki) oraz żądanie związane z reklamacją, co ułatwi i przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
18. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
19. Reklamację w formie mailowej Klient może wysłać na adres e-mail: biuro@stampa.mielec.pl, a w formie pisemnej na adres: ul. Władysława Łokietka 6, 39-300 Mielec.
20. Reklamację Klient może ponadto złożyć korzystając z Formularza reklamacji załączonego do niniejszego Regulaminu.

Przedsiębiorcy

21. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Produkt ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Produktów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Produkt, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.
22. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
23. Jeżeli Produkt ma wadę, Przedsiębiorca może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
24. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Produktu na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Reklamacje odnoszące się zarówno do Produktów, jak i funkcjonowania Sklepu, powinny zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady lub usterki) oraz żądanie związane z reklamacją, co ułatwi i przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
25. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
26. Reklamację w formie mailowej Klient może wysłać na adres e-mail: biuro@stampa.mielec.pl, a w formie pisemnej na adres: ul. Władysława Łokietka 6, 39-300 Mielec.
27. Reklamację Klient może ponadto złożyć korzystając z Formularza reklamacji załączonego do niniejszego Regulaminu.
28. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

§ 14.
Dane osobowe

1. Podanie przez Klienta jakichkolwiek danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz w wielu przypadkach konieczne – np. w celu złożenia Zamówienia, umożliwienia Sprzedawcy dostarczenia Klientów Produktu lub skontaktowania się z Klientem np. w celu ustalenia specyfikacji Produktu personalizowanego.
2. Administratorem podawanych przez Klienta danych osobowych jest administrator strony: Wioletta Kubik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Stampa Wioletta Kubik, posiadająca nr NIP: 817-147-00-18, adres: ul. Władysława Łokietka 6, 39-300 Mielec.
3. Z administratorem danych osobowych Klient może skontaktować się listownie, pod adresem wskazanym w ust. 2 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@stampa.mielec.pl lub telefoniczne, pod nr telefonu: +48  794 433 269.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty.
5. Sprzedawca jako administrator danych odpowiada za ich odpowiednie przetwarzanie i zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
6. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie:
a) udzielonej przez Klienta dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do Sprzedawcy wiadomości mailowej, złożenie Zamówienia w Sklepie czy kontakt za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, czy komunikatora Messenger),
b) wykonania zawartej umowy sprzedaży, a także rozpoczęcia współpracy,
c) prawnie usprawiedliwionego interesu Usługodawcy jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z usług, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
d) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
7. Dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu są przetwarzane w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez Sprzedawcę usług i realizacji zamówionego przez Klienta produktu, przez okres niezbędny do jej realizacji, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Następnie dane osobowe Klienta są przez Sprzedawcę usuwane.
8. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom Sprzedawcy, którzy pomogą Sprzedawcy w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi księgowe, hostingowe, mailingu (Newsletter), związane z realizacją Zamówień, systemu płatności). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia usług oraz realizacji wiążących Sprzedawcę umów.
9. W ramach przekazywania danych osobowych możliwe jest ich przekazywanie i następnie przechowywanie danych osobowych do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich przypadkach, dane przekazywane do podmiotów działających poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będą wpływać negatywnie na zakres ochrony danych i prawo Klienta do prywatności będzie respektowane z zachowaniem należytych standardów.
10. W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego do przekazywania dochodzi zazwyczaj w oparciu o poniższe podstawy:
a) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., dostępnej tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
b) w sytuacjach zaś, jeśli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane osobowe zostaną odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony wskazanych w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dostępnej tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.
11. W odniesieniu do przekazanych Sprzedawcy danych osobowych Klienta, Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
d) w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
12. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
14. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, a także polityka plików Cookies zostały opisane w Polityce prywatności i Polityce cookies.

§ 15.
Prawa autorskie

1. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a jego wykorzystanie w celach innych niż zapoznanie się z jego treścią i zaakceptowanie wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy.
2. Prezentowane w Sklepie Produkty między innymi treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

§ 16.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu na drodze postępowania mediacyjnego, którego szczegóły określą strony sporu.
2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Sprzedawcą,
c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Szczegółowe informacje dotyczące polubownego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są za pośrednictwem strony internetowej uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Ponadto, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, zawartych przez Internet.
5. Przed skierowaniem sprawy do sądu polubownego należy przeprowadzić i zakończyć postępowanie reklamacyjnego, a ponadto, obydwie strony sporu muszą wyrazić zgodę na wszczęcie postępowania przed sądem polubownym. W pozostałych wypadkach sprawy sporne powinny zostać poddane właściwym sądom powszechnym.

§ 17.
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania nowego brzmienia Regulaminu na stronie internetowej Sprzedawcy.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
6. W sprawach spornych, Sprzedawca będzie dążył do polubownego ich rozwiązania, a dopiero w braku możliwości dojścia do porozumienia, sprawa będzie skierowana na drogę postępowania sądowego.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia w Sklepie: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Dane Sprzedawcy: nazwa, adres …………………………….

Reklamacja Produktu zakupionego przez Konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… Produkt jest niezgodny z umową. Niezgodność Produktu z umową polega na …………………………………………………………………………………. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta żądam:

wymiany Produktu na nowy* (art. 43 d  ustawy o prawach konsumenta)
naprawy Produktu* (art. 43 d  ustawy o prawach konsumenta)
obniżenia ceny Produktu* o kwotę ……….. (słownie: ………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 43 e ustawy o prawach konsumenta)
odstępuję od umowy* i proszę o zwrot ceny Produktu na konto …………./przekazem pocztowym na mój adres* (art. 43 e ustawy o prawach konsumenta)

Data: _____________________                        Podpis Konsumenta: _____________

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia w Sklepie: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Dane Sprzedawcy: nazwa, adres …………………………….

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… Produkt jest niezgodny z umową. Niezgodność Produktu z umową polega na …………………………………………………………………………………. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta żądam:
wymiany Produktu na nowy* (art. 43 d  ustawy o prawach konsumenta)
naprawy Produktu* (art. 43 d  ustawy o prawach konsumenta)
obniżenia ceny Produktu* o kwotę ……….. (słownie: ………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 43 e ustawy o prawach konsumenta)
odstępuję od umowy* i proszę o zwrot ceny Produktu na konto …………./przekazem pocztowym na mój adres* (art. 43 e ustawy o prawach konsumenta)

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony/e Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________                        Podpis: _____________

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA
Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia w Sklepie: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Dane Sprzedawcy: nazwa, adres …………………………….

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następującego Produktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze:
………………………………………………………………….

Dane właściciela rachunku bankowego: (imię i nazwisko, adres)
………………………………………………………………….

Data: _____________________                                                                  Podpis Konsumenta: _____________

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia w Sklepie: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Dane Sprzedawcy: nazwa, adres …………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następującego Produktu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze:
………………………………………………………………….

Dane właściciela rachunku bankowego: (imię i nazwisko, adres)
………………………………………………………………….

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________                        Podpis: _____________

*niepotrzebne skreślić

Koszyk

0
image/svg+xml

Twój koszyk jest pusty.

Kontynuuj zakupy