Drogi Kliencie!

Bardzo nami miło, że zdecydowałeś się zrobić zakupy w Naszym Sklepie.

Chcieliśmy Cię poinformować, że w ramach Sklepu internetowego https://stampa.mielec.pl Sprzedawca przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w „Polityce prywatności i Polityce cookies”

Jako Klient zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informujemy Cię w niej, w jaki sposób troszczymy się o dane Klientów, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

Korzystanie ze sklepu internetowego pod nazwą https://stampa.mielec.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki prywatności i Polityki cookies.

Polityka prywatności i Polityka cookies

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne

 2. Dane osobowe i zasady ich przetwarzania

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 4. Okres przechowywania danych

 5. Prawa osoby, której dane dotyczą

 6. Odbiorcy danych w sklepie internetowym

 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie w sklepie internetowym

 9. Bezpieczeństwo danych

 10. Cookies

 11. Postanowienia końcowe

§1

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności i Polityka cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klienta oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających w Sklepie internetowym pod nazwą https://stampa.mielec.pl.

 2. Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest  Wioletta Kubik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Stampa Wioletta Kubik, posiadająca nr NIP: 817-147-00-18, adres: ul. Władysława Łokietka 6, 39-300 Mielec zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Administrator Strony internetowej jest jednocześnie Sprzedawcą.

 4. Sprzedawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Klientów oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Sklepu internetowego. 

 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki prywatności i Polityki cookies proszę kontaktować się z Administratorem (Sprzedawcą) poprzez adres e-mail: biuro@stampa.mielec.pl

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i Polityce cookies, a każdego Klienta  obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.  

 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep, Usługa elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu internetowego.

§ 2

Dane osobowe i zasady ich przetwarzania

 1. Dane osobowe to zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o lokalizacji Klienta wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne.

 2. Zgodnie z RODO ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.

 3. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

 5. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Klient sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

 6. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Klientów. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki.

 7. Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie.

 8. Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego Klient może kierować swoje wszelkie prośby, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych. 

 9. Administrator dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Klientów oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

§ 3

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. 

 2. Dane osobowe Klienta na Stronie Sprzedawcy mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Klienta  — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 4. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 5. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 7. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 8. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 9. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 10. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 11. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies ( cookies zostaną opisane w odrębnym paragrafie) np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 12. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 13. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

 14. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

 15. zamieszczenia przez Klienta opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 16. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Klientem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

 17. w celu wysyłania Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),

 18. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

 19. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

 20. w celu tworzenia własnych baz danych Klientów- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

 21. w celu obsługi fanpage na Facebooku pod nazwą Stampa Wioletta Kubik, adres – https://pl-pl.facebook.com/stampa.mielec/ i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 22. w celu przechowywania komentarzy na Stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. Podanie przez Klienta danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Klienta i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Klient udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Klient przekazał je Administratorowi.

§ 4

Okres przechowywania danych

 1. Dane Klienta będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 1. przez okres realizacji umowy i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i Klientów;

 2. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów;

 3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego;

 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Klientowi;

 5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora;

 6. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z Newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z Newslettera, o ilości otrzymanych Newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

 1. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

§ 5

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Klientowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych;

 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki prywatności i Polityki cookies można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności i Polityki cookies lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

 2. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłam do treści RODO. 

§ 6

Odbiorcy danych w sklepie internetowym

 1. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

 2. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta

 3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności i Polityką cookies;

 4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

 5. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością;

 6. dostawcy umieszczonych na stronie Serwisu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:

 • Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Serwisu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Serwisu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Serwisu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka);

§ 7

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2 -5 poniżej.

 2. Sprzedawca korzysta z popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook Inc., Google LLC. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

 3. Sprzedawca zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 4. Klientowi przysługuje prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 8

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie w sklepie internetowym

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie Polityki prywatności i Polityki cookie informacje dotyczące możliwego profilowania. 

 2. Administrator może korzystać w Sklepie internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług elektronicznych w Sklepie. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie.

 3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. 

 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§ 9

Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe Klienta są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. 

 2. Administrator przetwarza informacje o Kliencie przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

 3. W szczególności, dostęp do danych osobowych Klientów mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

 4. Klient powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

§ 10

Cookies

 1. Sprzedawca korzysta z tzw. technologii śledzącej – plików „cookies”, czyli krótkich plików tekstowych, zapisywanych na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Klienta, które zbierają anonimowe informacje o Klientach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług i doskonalenia funkcjonalności Sklepu internetowego. Pliki te mogą być odczytywane przez system Sprzedawcy, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (Facebook Inc., Google LLC).

 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na Stronie internetowej, jak opisane poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, Sprzedawca prosi o kontakt):

 1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania Klientów, służąc do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

 2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

 3. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają, co pozwala także w oparciu o cookies wyświetlać Klientom reklamę dedykowaną. W ramach reklamy dedykowanej Sprzedawca wykorzystuje wyłącznie dane pseudonimizowane, zapisywane w plikach cookies. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

 4. utrzymanie stanu sesji — jeżeli Klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

 5. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji Klientów. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Sprzedawca wykorzystuje   usługę  Google Analytics która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: „Warunki korzystania z Google Analytics”,  która może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu Klientom bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

 6. śledzenie konwersji w AdWords także używa plików cookie. Funkcja ta dodaje pliki cookie do komputera Klienta po kliknięciu reklamy, co umożliwia śledzenie sprzedaży oraz innych konwersji z reklamy.

 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta .

 2. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu Klienta , dlatego przy pierwszej wizycie w Sklepie wyświetla się prośba o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak Klient nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, Sprzedawca czuje się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.

 4. W ramach wykorzystywania cookies Sprzedawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Kliencie:

 1. lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,

 2. IP urządzenia dostępowego,

 3. nazwy hostów,

 4. szybkość połączenia,

 5. czas spędzony w Sklep internetowym,

 6. rodzaj przeglądarki oraz jej język,

 7. sposób wejścia na strony Sklepu internetowego i ich wyświetlania,

 8. odwiedzane podstrony Sklepu internetowego.

   

7. Klient korzystając ze strony wyraża zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu końcowym.

 1. Wbudowany kod Google Analytics w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

 • Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.

 • W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

 • Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

 1. Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności Użytkownika na stronie sklepu internetowego – w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

 2. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,

 • Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. 

 • Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Klient. 

8. Jeśli Klient nie wyraża zgody na instalację wskazanych powyżej cookie na urządzeniu końcowym musi wylogować się z danego portalu zanim odwiedzi Stronę internetową Sprzedawcy lub nie odtwarzać danych treści na Stronie. Może również zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie określonych treści z określonych portali. 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 

 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

 3. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 15.10.2022r.

Koszyk

0
image/svg+xml

Twój koszyk jest pusty.

Kontynuuj zakupy