ZWROTY (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przysługuje Tobie prawo do odstąpienia od umowy opisane w § 10 Regulaminu oraz poniżej.

Jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

 1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować Sprzedawcę, że chce odstąpić od umowy (zwrócić Produkt). Aby to zrobić wystarczy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedawcy na przykład za pomocą poczty elektronicznej na maila: biuro@stampa.mielec.pl lub skorzystać z gotowego formularza o odstąpieniu od umowy, którego treść znajduje się poniżej  i stanowi również Załącznik do Regulaminu. 

 2. Następnie Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy. Należy to zrobić w terminie 14 dni liczonym od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 3. Należy pamiętać, że Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Klient powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 4. Zwrotu Produktu Klient dokonuje na własny koszt.

 5. Zwrotu Produktu należy dokonać na adres: Wioletta Kubik, ul. Władysława Łokietka 6, 39-300 Mielec.

 6. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,  chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrot, poniesionych dodatkowych kosztów.

 7. Zwrot wartości produktu nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w wypadku Umowy sprzedaży:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej oraz jako załącznik do Regulaminu.


         FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….


Imię i nazwisko/firma: …………………………….


Adres zamieszkania: ……………………………….


E-mail: …………………………….


Numer telefonu: …………………………….


Numer zamówienia w Sklepie: …………………………….


Data odbioru zamówienia: …………………………….


Dane Sprzedawcy: nazwa, adres ……………………………. 


Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następującego Produktu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze: 

………………………………………………………………….


Dane właściciela rachunku bankowego: (imię i nazwisko, adres) 

………………………………………………………………….


 

Data: _____________________                                                                  Podpis Konsumenta: _____________ *niepotrzebne skreślić

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….


Imię i nazwisko/firma: …………………………….


Adres firmy:  ……………………………….


NIP: ……………………………


E-mail: …………………………….


Numer telefonu: …………………………….


Numer zamówienia w Sklepie: …………………………….


Data odbioru zamówienia: …………………………….


Dane Sprzedawcy: nazwa, adres …………………………….Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta


Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następującego Produktu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze: 

………………………………………………………………….


Dane właściciela rachunku bankowego: (imię i nazwisko, adres) 

………………………………………………………………….


Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.


 Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:


PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………


PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………


PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………


PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………


PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________                        Podpis: _____________

  

*niepotrzebne skreślić
Koszyk

0
image/svg+xml

Twój koszyk jest pusty.

Kontynuuj zakupy