REKLAMACJE

Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przysługuje Tobie prawo do złożenia reklamacji opisane w § 13 Regulaminu oraz poniżej.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili na zasadach uregulowanych w ustawie o Prawach konsumenta (Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży).

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym pochodzą od Sprzedawcy i są oryginalne. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

 

Jak skorzystać z prawa do złożenia reklamacji?

1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniejącego w chwili jego dostarczenia i ujawnionego w ciągu dwóch lat od tej chwili na zasadach uregulowanych w ustawie o Prawach konsumenta.

2. Produkt jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produkt tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
– nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
– przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży;
– być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
– być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta (łącznie zwianych Klientem), najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 3 i 4 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę.

6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może żądać jego naprawy bądź wymiany.

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. W takim przypadku Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 13 ust. 13 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży.

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży.

9. Koszty napraw lub wymiany Produktu ponosi Sprzedawca.

10. Klient jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

11. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową sprzedaży;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową sprzedaży;
d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

14. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest nieistotny.

15. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

16. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Produktu na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Reklamacje odnoszące się zarówno do Produktów, jak i funkcjonowania Sklepu, powinny zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady lub usterki) oraz żądanie związane z reklamacją, co ułatwi i przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

17. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

18. Reklamację w formie mailowej Klient może wysłać na adres e-mail: biuro@stampa.mielec.pl, a w formie pisemnej na adres: ul. Władysława Łokietka 6, 39-300 Mielec.

19. Reklamację Klient może ponadto złożyć korzystając z Formularza reklamacji załączonego do niniejszego Regulaminu.

 

Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą przysługuje Tobie prawo do złożenia reklamacji opisane w § 13 Regulaminu oraz poniżej

 

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Produkt ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Produktów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Produkt, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

3. Jeżeli Produkt ma wadę, Przedsiębiorca może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

4. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Produktu na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Reklamacje odnoszące się zarówno do Produktów, jak i funkcjonowania Sklepu, powinny zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady lub usterki) oraz żądanie związane z reklamacją, co ułatwi i przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

6. Reklamację w formie mailowej Klient może wysłać na adres e-mail: biuro@stampa.mielec.pl, a w formie pisemnej na adres: ul. Władysława Łokietka 6, 39-300 Mielec.

7. Reklamację Klient może ponadto złożyć korzystając z Formularza reklamacji załączonego do niniejszego Regulaminu.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania

 

Składając reklamację Klient może skorzystać z Formularza reklamacji dostępnego poniżej/ na stronie https://stampa.mielec.pl/formularz-reklamacji oraz jako załącznik do Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia w Sklepie: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Dane Sprzedawcy: nazwa, adres …………………………….

Reklamacja Produktu zakupionego przez Konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… Produkt jest niezgodny z umową. Niezgodność Produktu z umową polega na …………………………………………………………………………………. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta żądam:

wymiany Produktu na nowy* (art. 43 d  ustawy o prawach konsumenta)
naprawy Produktu* (art. 43 d  ustawy o prawach konsumenta)
obniżenia ceny Produktu* o kwotę ……….. (słownie: ………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 43 e ustawy o prawach konsumenta)
odstępuję od umowy* i proszę o zwrot ceny Produktu na konto …………./przekazem pocztowym na mój adres* (art. 43 e ustawy o prawach konsumenta)

Data: _____________________                        Podpis Konsumenta: _____________

 *niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia w Sklepie: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Dane Sprzedawcy: nazwa, adres …………………………….

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… Produkt jest niezgodny z umową. Niezgodność Produktu z umową polega na …………………………………………………………………………………. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta żądam:
wymiany Produktu na nowy* (art. 43 d  ustawy o prawach konsumenta)
naprawy Produktu* (art. 43 d  ustawy o prawach konsumenta)
obniżenia ceny Produktu* o kwotę ……….. (słownie: ………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 43 e ustawy o prawach konsumenta)
odstępuję od umowy* i proszę o zwrot ceny Produktu na konto …………./przekazem pocztowym na mój adres* (art. 43 e ustawy o prawach konsumenta)

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony/e Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.

 Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________                        Podpis: _____________

 *niepotrzebne skreślić

 

Koszyk

0
image/svg+xml

Twój koszyk jest pusty.

Kontynuuj zakupy